این خبرگزاری وابسته به رسانه دانشجویی گرا واقع در دانشگاه شهرکرد می باشد

آدرس دفتر: دانشگاه شهرکرد - جنب بازارچه دانشجویی

تلفن تماس: 03814421620

 

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

بسیج دانشجویی دانشگاه شهرکرد

جامعه اسلامی دانشجویان

انجمن رسانه